Klubové šampionáty

Zoznam všetkých vystavených šampionátov SKCHP


Slovenský klub chovateľov pudlov ponúka všetkým majiteľom pudlov získať niektorý z Klubových šampionátov SKCHP.

Všetky čakateľstvá šampionátu SKCHP sú zadávané výlučne na výstavách Slovenského klubu chovateľov pudlov. Každý titul alebo ocenenie od konkrétneho rozhodcu a z konkrétnej výstavy je možné na zisk šampionátu použiť iba raz.

Základnou podmienkou je správne vyplnená žiadosť spolu s kópiami posudkov jednotlivých výstav a úhrada poplatku. Žiadosť sa podáva prostredníctvom online formulára alebo osobne vo Výstavnej kancelárii na niektorej z výstav SKCHP.

POKYNY K ÚHRADE (pri online žiadosti)

Výška poplatku: 15 EUR (pre člena, aj nečlena SKCHP)

Špecifický symbol: 7700

Variabilný symbol: Vaše členské číslo (ak ste člen SKCHP)

IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062


Podmienky pre udelenie Klubových šampionátov:

Šampión mladšieho dorastu SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 2 z 3 potrebných titulov môžu byť nahradené ocenením Veľmi nádejný 1 z triedy mladšieho dorastu z akejkoľvek medzinárodnej výstavy konanej na Slovensku.

 

Šampión dorastu SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna dorastu SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 2 z 3 potrebných titulov môžu byť nahradené ocenením Veľmi nádejný 1 z triedy dorastu z akejkoľvek medzinárodnej výstavy konanej na Slovensku.

 

Šampión mladých SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna mladých SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 1 z 3 potrebných titulov môže byť nahradený titulom CAJC z akejkoľvek medzinárodnej výstavy konanej na Slovensku.

 

Šampión SKCHP

 • zisk 4 titulov Čakateľ šampióna SKCHP
 • tituly musia byť udelené aspoň 3 rôznymi rozhodcami,
 • tituly musia byť udelené v 2 výstavných sezónach (výstavná sezóna =  kalendárny rok).

 

Grand šampión SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • jedinec už musí mať oficiálne uznaný titul Šampión SKCHP,
 • o udelenie titulu Grand šampión SKCHP môžu požiadať aj majitelia, ktorí majú už skôr udelený a zapísaný titul Klubový šampión podľa starých podmienok.

 

Šampión veteránov SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna veteránov SKCHP
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami.

 

Čestný šampión SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ čestného šampióna SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami.

 The Club Championships

The Slovak Poodle Breeders’ Club offers all poodle owners to achieve one of the SKCHP Club Championships.

All candidacies for the SKCHP championship can be achieved exclusively at the shows of the Slovak Poodle Breeders’ Club. Each title or award from a specific judge and from a specific show can only be used once to achieve the award of SKCHP champion.

The basic condition is correctly filled out application together with copies of judging lists and payment of the fee. The application is submitted via an online form or in person at the Show Office at one of the SKCHP shows.

PAYMENT INSTRUCTIONS (for online application)

Fee: 15 EUR 

Specific symbol: 7700

IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT: SUBASKBX


Conditions for awarding SKCHP champion titles:

SKCHP Minor Puppy Champion

 • a dog needs to achieve 3 SKCHP Champion candidancies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges
 • 2 out of 3 titles can be replaced by Very Promising 1 from any international dog show in Slovakia from minor puppy class

 

SKCHP Puppy Champion

 • A dog needs to achieve 3 SKCHP Champion candidacies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges
 • 2 out of 3 titles can be replaced by Very Promising 1 from any international dog show in Slovakia from puppy class

 

SKCHP Junior Champion

 • a dog needs to achieve 3 SKCHP Champion candidacies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges
 • 1 out of 3 titles can be replaced by CAJC from any international dog show in Slovakia from junior class

 

SKCHP Champion

 • A dog needs to achieve 4 SKCHP candidacies
 • titles must be awarded by at least 3 different judges
 • titles needs to be achieved in 2 show seasons ( 1 show season = 1 calendar year)

 

SKCHP Grand Champion

 • a dog needs to achieve 3 SKCHP candidacies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges
 • candidate must already have the SKCHP Champion title
 • owners who have previously been awarded and registered the title of Club Champion according to the old conditions can also apply for the title of SKCHP Grand Champion

 

SKCHP Veteran Champion

 • a dog needs to achieve 3 SKCHP veteran candidacies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges

 

SKCHP Honour Champion

 • a dog needs to achieve 3 SKCHP honour candidacies
 • titles must be awarded by at least 2 different judges