GDPR a cookies

Slovenský klub chovateľov pudlov spracúva osobné údaje členov klubu v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov v znení neskorších predpisov (18/2018 z.z.).

Účel spracovania

Tieto údaje sú zbierané za účelom spracovania, evidencie a poskytovania informácií o plemene pudel a s ním spojené súvislosti. Na základe poskytnutých osobných údajov komunikujú poverené osoby Slovenského klubu chovateľov pudlov, členovia Výboru Slovenského klubu chovateľov pudlov, ktoré tieto údaje spracovávajú pre fungovanie klubu. Môže ísť o komunikáciu elektronickú, písomnú, príp. telefonickú. Obvykle ide o informácie týkajúce sa:

 • organizácie činnosti klubu v danom roku,
 • súťaží a ich pravidiel a podmienok, rôznych príležitostí a možností, ktoré súvisia s členstvom v klube tejto osoby,
 • oficiálnych stretnutí a aktivít Slovenského klubu chovateľov pudlov v súlade s jeho činnosťou, ktoré môžu byť na prospech zapojenej osoby,
 • zmien a aktualít v činnosti klubu.

Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracúvané aj na marketingové účely (ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním údajov aj na tento účel, prípadne sa dobrovoľne prihlásila k odoberaniu marketingových správ). Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami SKCHP a jeho partnerov, ktoré môžu byť pre nich prínosné. Minimálne raz mesačne zasielame emailom náš newsletter, ktorý tieto informácie obsahuje. Kedykoľvek má dotknutá osoba možnosť sa z jeho odberu odhlásiť, kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza na konci newslettera.

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, dotknutá osoba súhlasí aj s vyhotovením a spracovaním jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a na propagačné účely SKCHP v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými mravmi.

Vybrané údaje slúžia aj na štatistické účely Slovenského klubu chovateľov pudlov. Na štatistické účely sa spracúvajú údaje o psovi, ktorého člen vlastní, jeho pohlaví, pohlavie člena, kraji, kde pôsobí. Tieto údaje sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým bydliskom, emailovou adresou, ani telefónnym číslom.

Aké údaje sú spracúvané

Slovenský klub chovateľov pudlov získava tieto údaje o psovi, ktorého člen vlastní: 

 • meno psa,
 • registrované číslo čipu psa,
 • dátum narodenia,
 • meno chovateľa, od ktorého člen klubu psa zakúpil a krajina pôvodu psa, 
 • číslo zápisu v plemennej knihe,
 • výsledky zdravotných vyšetrení v zmysle Chovateľského poriadku a výsledky bonitácie,
 • v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.

 

Slovenský klub chovateľov pudlov získava tieto osobné údaje o členovi klubu

 • titul, meno, priezvisko, 
 • dátum narodenia, 
 • emailová adresa, 
 • telefonický kontakt, 
 • adresa trvalého bydliska,
 • korešpondenčná adresa,
 • zamestnanie,
 • v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.

Slovenský klub chovateľov pudlov získava údaje osôb, ktoré sa prihlásia, a/alebo súhlasia s odberom a zasielaním Newsletteru Slovenský klub chovateľov pudlov: meno, priezvisko, emailová adresa.

 

 

V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov:

 • má dotknutá osoba právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel,
 • má dotknutá osoba právo žiadať výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

 

Osobné údaje sú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracovania. V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť svoje právo na potvrdenie o spracovaní, o výmaze, na obmedzenie spracovania, na namietanie spracovania, na prenosnosť, alebo na automatizáciu svojich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adresu sídla Slovenského klubu chovateľov pudlov, alebo elektronicky na info@poodleclub.eu.

 


Vyhlásenie o cookies

Úvod

Slovenský klub chovateľov pudlov, so sídlom Ovocinárska 198/20, 949 01 Nitra, IČO: 31 744 737 (ďalej len „SKCHP“),  si uvedomuje, že môžete mať obavy z toho, ako sú používané osobné údaje, ktoré poskytnete. Uznávame dôležitosť ochrany Vášho súkromia. 

Snažíme sa byť otvorení a transparentní v spôsobe, akým používame cookies a čo ich používanie pre Vás znamená. Niektoré cookies, ktoré v SKCHP používame, sú nevyhnutné pre funkčnosť našej webovej stránky, avšak sú aj cookies, ktorých používanie môžete zamedziť alebo blokovať. Snažíme sa Vám poskytnúť dostatočné množstvo informácií o cookies, ktoré používame, aby ste sa mohli na základe poskytnutých informácií rozhodnúť, ktoré informácie budete s nami zdieľať. 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na info@poodleclub.eu

 

Čo sú cookies?

Cookie je malý súbor uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Má unikátny identifikátor pridelený Vášmu zariadeniu a umožňuje webovej stránke zapamätať si Vaše úkony a preferencie (ako napríklad lokalitu, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie týkajúce sa zobrazenia) v priebehu určitej doby. V dôsledku uvedeného nemusíte opakovane zadávať informácie vždy, keď sa vrátite späť na webovú stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Cookies Vám môžu tiež pomôcť, aby sa Vám vaše prehliadanie prispôsobilo. 

Nie všetky cookies obsahujú osobné informácie, ale v prípadoch, keď takéto osobné informácie obsahujú, budeme zaobchádzať s takýmito informáciami ako s osobnými údajmi v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Taktiež zaobchádzame s informáciami z cookies ako s osobnými údajmi, ak sú tieto spojené s Vašim účtom alebo inými kontaktnými informáciami.

 

Prečo používame cookies?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko dôvodov, prečo by sme mohli používať cookies: 

 • Cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webovej stránky a umožnenie využívania služieb, ktoré poskytujeme; 
 • Cookies, ktoré získavajú údaje súvisiace s používaním našej webovej stránky a jej výkonom. Tieto informácie používame za účelom vylepšenia našich on-line aktivít; 
 • Cookies, ktoré používame za účelom personalizácie a optimalizácie Vašich skúseností na našej webovej stránke. Tieto cookies ukladajú informácie o Vašich voľbách ako je veľkosť textu, jazyk a rozlíšenie obrazovky; 
 • Cookies, ktoré sú umiestnené tretími stranami pre služby s pridanou hodnotou (napríklad cookies sociálnych médií) alebo na reklamné účely.

 

Typy cookies

Existujú dve široké kategórie cookies: trvalé cookies („persistent cookies“) a cookies, ktoré sa týkajú relácie („session cookies“). Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení až do času kým sú manuálne alebo automaticky vymazané. Cookies, ktoré sa týkajú relácie, zostávajú vo Vašom zariadení do času kedy zatvoríte Váš prehliadač a tým ich automaticky vymažete. Ďalšie informácie o typoch cookies, ktoré používame, nájdete nižšie.

 

Cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme 

Toto sú cookies, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám mohli ponúknuť správne fungujúcu webovú stránku a ktoré Vám umožnia využívať služby, ktoré poskytujeme. Ak sú tieto cookies zablokované, nebudete môcť využívať našu webovú stránku.

 

Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú vyhodnocovať používanie webových stránok a ich návštevnosť. Používame ich na skúmanie zvyklostí návštevníkov, či napríklad obľúbenosti obsahu s cieľom neustáleho zdokonaľovania našich služieb. Tieto cookies môžu v niektorých prípadoch zaznamenávať IP adresy (tzn. elektronické adresy počítačov pripojených na internet) s cieľom analýzy trendov, správy webových stránok, sledovania pohybov užívateľov a zhromažďovania všeobecných a nediferencovaných demografických informácií.

 

Vaše preferencie

Na úrovni prehliadača

Je možné obmedziť alebo zablokovať cookies alebo dokonca vymazať cookies, ktoré už boli umiestnené vo Vašom zariadení. Ak tak urobíte, je možné, že nebudete mať prístup k určitým častiam našej webovej stránky a my môžeme myslieť, že ste nás nikdy predtým nenavštívili, a preto Vám znovu zobrazíme oznámenie o cookies a požiadame Vás o súhlas s umiestnením súborov cookies. 

Môžete tiež obmedziť alebo zablokovať cookies tým, že si zmeníte nastavenia Vášho prehliadača. Ak chcete zistiť, ako spravovať Vaše nastavenia cookies, pozrite si bližšie informácie v sekcii pomoci Vášho prehliadača.

 • Internet Explorer: www.windows.microsoft.com  
 • Microsoft Edge: www.windows.microsoft.com
 • Google Chrome: www.support.google.com
 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: www.support.apple.com

Len pre náš web

Nastavenie cookies si môžete prispôsobiť len pre webovú stránku SKCHP. 

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Sú potrebné na fungovanie webstránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sú nastavené len v reakcii na Vami vykonané akcie (nastavenie Vašich preferencií pre cookies, atď.) Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval tieto súbory cookies alebo Vás na ne upozornil, avšak v tom prípade niektoré časti stránky nebudú fungovať.  

Analytické súbory cookies

Umožňujú nám počítať návštevy a zdroje premávky s cieľom merať a zlepšiť výkonnosť našej stránky. Ukazujú, ktoré stránky sú najviac a najmenej zobrazované. Ak tieto súbory cookies neumožníte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili a nebudeme schopní monitorovať jej výkonnosť.  

Personalizačné súbory cookies

Umožňujú zlepšenú funkcionalitu a personalizáciu webstránky. Môžeme ich nastaviť my alebo tretie strany, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookies neumožníte, niektoré alebo všetky z týchto služieb nemusia fungovať správne.

Cielené súbory cookies

Môžu byť nastavené cez našu stránku alebo našimi reklamnými partnermi s cieľom vytvoriť profil Vašich záujmov a ukázať Vám relevantné reklamy na iných stránkach. Neuchovávajú priamo osobné informácie, ale sú založené na unikátnom identifikovaní Vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookies neumožníte, budete vidieť menej cielenú reklamu.