Obchodné podmienky SKCHP

Článok I.

 1. Prevádzkovateľom platobnej brány umiestnenej na webovej stránke poodleclub.eu (ďalej len ako „webová stránka”) je občianske združenie Slovenský Klub chovateľov pudlov, IČO: 31 744 737, so sídlom Ovocinárska 20, 949 01 Nitra, telefonický kontakt: +421 902 564 111, e-mailová adresa: info@poodleclub.eu (ďalej len ako „prevádzkovateľ”).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania platobnej brány, upravujúce vzájomné práva
  a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu uhrádzajúcim členský poplatok a poplatky klubu prostredníctvom platobnej brány (ďalej len ako „platiteľ”).
 3. K uskutočneniu úhrady je možné použiť registráciu – elektronický formulár umiestnený na stránkach. Všetky úhrady uskutočnené na webovej stránke poodleclub.eu sú spojené výlučne s členským poplatkom na vybraný rok, ktorý určujú Stanovy Slovenského klubu chovateľov pudlov dostupné na webovej stránke alebo ostatné poplatky klubu.
 4. Výška uhradených poplatkov aj ich druh sú uvedené v e-mailovej sumarizácii. Potvrdenie o zaplatení vo forme dokladu (príjmový doklad) bude priložené v prílohe e-mailu, ktorý príde po uskutočnení registrácie alebo samotnej úhrade poplatkov. Výška poplatkov vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Poplatky občianskeho združenia je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho platobnou bránou, tzn. ide o formu úhrady akéhokoľvek poplatku stanoveného Slovenským klubom chovateľov pudlov. Záväzok platiteľa uhradiť poplatky klubu sa považuje za splnený okamihom pripísania výšky poplatku na účet prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ v prípade, ak platiteľ nezaplatí výšku stanoveného poplatku v lehote 7 dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu o registrácii člena, upozorní platiteľa e-mailom maximálne dvakrát. Po poslednej výzve sa registrácia člena automaticky anuluje. V prípade, že platiteľ sa bude chcieť stať členom Slovenského klubu chovateľov pudlov po vypršaní doby úhrady členského poplatku, bude musieť uhradiť výšku poplatku stanoveného aktuálne klubom SKCHP a zároveň aj administratívny poplatok. Všetky poplatky v aktuálne platných cenách platiteľ nájde na poodleclub.eu.

 

Článok II.

Slovenský klub chovateľov pudlov spracúva osobné údaje členov klubu v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

 

1. Účel spracovania

Tieto údaje sú zbierané za účelom spracovania, evidencie a poskytovania informácií o plemene pudel
a s ním spojené súvislosti. Na základe poskytnutých osobných údajov komunikujú poverené osoby Slovenského klubu chovateľov pudlov, obvykle členovia Výboru Slovenského klubu chovateľov pudlov, ktoré tieto údaje spracovávajú pre fungovanie klubu. Môže ísť o komunikáciu elektronickú, písomnú, príp. telefonickú. Obvykle ide o informácie týkajúce sa organizácie činnosti klubu v danom roku; súťaží a ich pravidiel a podmienok, rôznych príležitostí a možností, ktoré s členstvom v klube tejto osoby súvisia; oficiálnych stretnutí a aktivít Slovenského klubu chovateľov pudlov v súlade s jeho činnosťou, ktoré môžu byť na prospech zapojenej osoby; zmien a aktualít v činnosti klubu.

Získané osobné údaje slúžia dotknutej osobe aj na prístup do elektronického prostredia pre členov, ktoré je dostupné len pre registrovaných užívateľov/členov. Dotknutá osoba registrovaná na portál poodleclub.eu má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré používa na prihlásenie sa na túto stránku. Systém uchováva jej záznamy o prihlásení (dátum, čas a IP adresa počítača, cookies). Uvedené údaje sú spracované v súlade s predmetom činnosti organizácie SKCHP a uchovávané v systéme po dobu nevyhnutnú na prácu s portálom, resp. do doby výmazu užívateľa zo systému (obvykle ide o jeden, maximálne dva roky, prípadne do doby, kedy člen prestáva byť členom SKCHP).

Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracúvané aj na marketingové účely (ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním údajov aj na tento účel, prípadne sa dobrovoľne prihlásila k odoberaniu marketingových správ). Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami SKCHP a jeho partnerov, ktoré môžu byť pre nich prínosné. Minimálne raz mesačne zasielame emailom náš newsletter, ktorý tieto informácie obsahuje. Kedykoľvek má dotknutá osoba možnosť sa z jeho odberu odhlásiť, kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza na konci newslettera.

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, dotknutá osoba súhlasí aj s vyhotovením
a spracovaním jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie
a na propagačné účely SKCHP v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými mravmi.

Vybrané údaje slúžia aj na štatistické účely Slovenského klubu chovateľov pudlov. Na štatistické účely sa spracúvajú údaje o psovi, ktorého člen vlastní, jeho pohlaví, pohlavie člena, kraji, kde pôsobí. Tieto údaje sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým bydliskom, emailovou adresou, ani telefónnym číslom.

 

2. Aké údaje sú spracúvané

Slovenský klub chovateľov pudlov získava tieto údaje o psovi, ktorého člen vlastní:

 • meno psa,
 • registrované číslo čipu psa,
 • dátum narodenia,
 • meno chovateľa, od ktorého člen klubu psa zakúpil a krajina pôvodu psa,
 • číslo zápisu v plemennej knihe,
 • výsledky zdravotných vyšetrení v zmysle Chovateľského poriadku,
 • v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.

Slovenský klub chovateľov pudlov získava tieto osobné údaje o členovi klubu:

 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • adresa trvalého bydliska,
 • korešpondenčná adresa,
 • zamestnanie,
 • v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.

Slovenský klub chovateľov pudlov získava údaje osôb, ktoré sa prihlásia, a/alebo súhlasia s odberom
a zasielaním Newsletteru Slovenský klub chovateľov pudlov: meno, priezvisko, emailová adresa.

 

3. V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov:

 • má dotknutá osoba právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje,
  v akom rozsahu a na aký účel,
 • má dotknutá osoba právo žiadať výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje sú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracovania. V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť svoje právo na potvrdenie o spracovaní, o výmaze, na obmedzenie spracovania, na namietanie spracovania, na prenosnosť, alebo na automatizáciu svojich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adresu sídla Slovenského klubu chovateľov pudlov, alebo elektronicky na info@poodleclub.eu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2022.