Danube Poodle Show

Dátum:                             06.04.2024 (sobota)

Miesto konania:             Kynologický areál Donnautess, Vojka nad Dunajom

Tituly:                               CAJC SR / CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy, Čakateľstvá klubových šampiónov SKCHP

Riaditeľ výstavy:            Barbora Palušeková

Výstavný výbor:             Marián Kočiš, Peter Tomeček, Lujza Mackyová

Komisia pre protesty:  Peter Tomeček, Marián Kočiš, Petra Ulrichová Plisková

Veterinárny dozor:       MVDr. Ivana Koterbová

Moderátor:                     Radek Blažo

Oficiálny fotograf:        Martin Odraska a Emma Pospišilová

Rozhodkyňa:                  Petra Ulrichová Plisková (Česká republika)

Prvá uzávierka:             21.02.2024

Druhá uzávierka:          22.03.2024


Aktuálne informácie: FACEBOOK UDALOSŤ – DANUBE POODLE SHOW 2024 (CAJC/CAC) 


www.clubdogshow.sk


UZÁVIERKY A POPLATKY

1. uzávierka 21.02.2024
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 35 EUR Nečlen: 45 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 20 EUR Nečlen: 25 EUR
Dieťa a pes 5 EUR
2. uzávierka 22.03.2024
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 40 EUR Nečlen: 50 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 30 EUR Nečlen: 35 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
Dieťa a pes 5 EUR

Ak ste člen SKCHP, pred prihlasovaním si skontrolujte členstvo vo svojom profile v časti Moje údaje na www.clubdogshow.sk. Dodatočná zľava nie je možná.

Zahraniční vystavovatelia môžu výstavný poplatok zaplatiť na mieste (manipulačný poplatok 5 EUR).

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu:  Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu: 43431062/0200

IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT: SUBASKBX

Banka: Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý vystavovateľ, aj návštevník je povinný pred vstupom do areálu výstavy predložiť veterinárny preukaz o platnom očkovaní proti besnote a infekčným ochoreniam, minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Dôrazne odporúčame aj očkovanie proti kotercovému kašľu (infekčnej laryngotracheitíde).


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Vstupný list bude na clubdogshow.sk k dispozícii od 30.03.2024. Súčasťou vstupného listu je aj katalógové číslo, ktoré je potrebné si vytlačiť vopred.
 • Detailný program s približným časovaním bude zverejnený po druhej uzávierke prihlášok.
 • Posudzovanie bude prebiehať v krytej hale, v prípade pekného počasia vo vonkajšej časti areálu.
 • Každý vystavený pes dostane písomný posudok. Posudky sa budú tlačiť priebežne vo výstavnej kancelárii po posúdení a skontrolovaní výsledkov každého veľkostného rázu.
 • Výstavné stany bude možné stavať IBA v organizátorom vyznačených sekciách na trávnatej ploche.
 • Vystavovatelia si môžu prísť postaviť stany najskôr vo piatok, 05.04.2024 po 16:00. Pred týmto časom nebude stavba stanov umožnená.
 • Prihlasovanie do FUN súťaží bude prebiehať na mieste v čase registrácie od 07:30 do 14:00.
 • Všetky zvláštne súťaže a súťaž Dieťa a pes je potrebné prihlásiť vopred prostredníctvom clubdogshow.sk. Prihlasovanie na mieste nie je možné.
 • Tlačený katalóg pre každého vystavovateľa sa nevydáva. Bude k dispozícii ONLINE alebo k nahliadnutiu na mieste.
 • Storno prihlášky e-mailom je možné do 22.03.2024.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Výstavy sa môžu zúčastniť iba psy zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť výstavné poplatky.
 • Prihlásiť psa na výstavu alebo preradiť ho do inej triedy v deň konania výstavy nie je možné.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov a úpravu časového harmonogramu.
 • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin, poplatky budú použité na krytie nevyhnutných nákladov. Organizátor bude refundovať vystavovateľom 30%.
 • Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on alebo jeho pes počas konania výstavy. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psovi.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami Výstavného poriadku SKCHP a Výstavného poriadku SKJ.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora.
 • Vystavovateľ musí nastúpiť na posudzovanie včas a byť označený správnym katalógovým číslom, v opačnom prípade stráca nárok na posúdenie.
 • Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred jej ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
 • Zakazuje sa upravovať psa látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu srsti, kože alebo ňucháča.
 • Vyväzovanie psov na šibeniciach mimo času, kedy sú psy upravované je prísne zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).
 • Protest sa môže podať iba z formálnych dôvodov a to písomne vo výstavnej kancelárii počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 100 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný.
 • Voľné pobehovanie psov v areáli výstavy je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a k zdravotným komplikáciám, ako napríklad ponechanie psa v aute počas vysokých teplôt alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z aktuálnej, aj z ďalších výstav usporiadaných Slovenským klubom chovateľov pudlov.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením a zverejnením fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke poodleclub.eu a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
 • V deň konania výstavy bude nutné dodržiavať aktuálne platné epidemiologické opatrenia.

VÝSTAVNÉ TRIEDY

 • trieda mladšieho dorastu vek od kompletného očkovania (očkovanie proti besnote + 21 dní) do 6 mesiacov,
 • trieda dorastu vek od 6 do 9 mesiacov,
 • trieda mladých vek od 9 do 18 mesiacov,
 • trieda stredná vek od 15 do 24 mesiacov
 • trieda otvorená vek od 15 mesiacov,
 • trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión),
 • trieda čestná vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión), nesúťaží o BOB.
 • trieda veteránov vek od 8 rokov.

FUN SÚŤAŽE

 • FUN súťaže budú prebiehať pred oficiálnymi záverečnými súťažami.
 • FUN súťaže sú zamerané na poslušnosť, šikovnosť, kreativitu a slúžia predovšetkým na pobavenie publika.
 • Prihlasovanie do FUN súťaží je zdarma. Možné je zaregistrovať sa iba s pudlom.
 • Prihlasovanie je možné v Registračnom stane v čase od 07:30 do 14:00 a je zdarma. Súťaže budú prebiehať v hlavnom kruhu v nasledovnom poradí:
  • Hovienková tombola (losovanie) – za každé pozbierané hovienko odhodené do vyhradeného a označeného koša dostanete tombolový lístok.
  • Najkrajší kostým psa (udeľované iba 1. miesto) – oblečte svojho pudla do originálneho kostýmu.
  • Najväčší talent (udeľované iba 1. miesto) – majiteľ musí so svojim pudlom predviesť rôzne povely/triky, prípadne celú choreografiu v časovom limite 2 minúty. Odmeňovať psa počas predvádzania je povolené.
  • Najrýchlejšie privolanie (udeľované iba 1. miesto) – pudel musí na privolanie majiteľa pribehnúť čo najrýchlejšie cez dráhu s porozhadzovanými “nástrahami”. Vyhráva najrýchlejšie privolaný pudel. Privolávať psa je možné akýmkoľvek spôsobom, majiteľ však musí zostať na stanovenom mieste. Psa pred odštartovaním drží pomocník/dobrovoľník.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

 • CAJC – čakateľstvo SK šampióna mladých – môže získať jedinec v triede mladých, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • CAC – čakateľstvo SK šampióna – môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • Reserve CAC: môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 2, ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.
 • Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP (ČŠMD): titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna dorastu SKCHP (ČŠD): titul môže získať pudel v triede dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna mladých SKCHP (ČŠM): titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna SKCHP (ČŠ): titul môže získať pudel v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna veteránov SKCHP (ČŠV): titul môže získať pudel v triede veteránov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ čestného šampióna SKCHP (ČČŠ): titul môže získať pudel v triede čestnej, ocenený známkou výborný 1,
 • Víťaz Špeciálnej výstavy mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC.
 • Víťaz Špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC.
 • Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali titul CAJC,
 • Víťaz plemena (BOB): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali CAJC, najlepší dospelí jedinci (Víťaz špeciálnej výstavy pes a suka) a Výborný 1 z triedy veteránov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS): titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je BOB.
 • Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu (Minor Puppy BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠMD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy dorastu (Puppy BIS):o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy čestnej (Honour Class BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČČŠ, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy veteránov (Veteran BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠV, spolu všetky farby a veľkosti.+
 • Najkrajší pudel veľkostného rázu: O titul súťažia všetci Špeciálni víťazi mladých a Špeciálni víťazi, psy a suky spolu.
 • BIS – BOS: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOS, spolu všetky farby a veľkosti.
 • BIS Junior: o titul súťažia držitelia titulov Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti. Udeľujú sa miesta I. – III.
 • BIS Špeciálnej výstavy: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOB. Udeľujú sa miesta I. – IV.

Poznámka: V záverečných súťažiach sa udeľujú sa miesta I. – III. pri minimálnom počte 4 účastníkov záverečných súťaží. V opačnom prípade sa udeľuje iba prvé miesto.


ZVLÁŠTNE SÚŤAŽE

 • Dieťa a pes: deti do 9 rokov – posudzuje sa kontakt dieťaťa a pudla a jeho predvedenie.
 • Junior handling (2 kategórie: od 9 – 13 rokov a od 14 do 17 rokov) – súťažiť sa môže aj s pudlom, ktorý nebol na výstave posúdený.
 • Najkrajší pár psov: do súťaže sa prihlasuje pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, ktorá musí byť uvedená v preukaze pôvodu. Posudzuje sa kvalita a hlavne pohlavný výraz jedincov.
 • Najlepšia chovateľská skupina: do súťaže sa môže prihlásiť chovateľ, ktorý predvedie minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti pochádzajúcich z vlastného chovu, z rôznych spojení (minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Jedince nemusia byť vo vlastníctve chovateľa.
 • Najlepšie odchovy po krycom psovi: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ krycieho psa, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po krycom psovi a krycieho psa.  Odchovy po krycom psovi nemusia byť jednej farby. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov.
 • Najlepšie odchovy po chovnej suke: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ chovnej suky, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po svojej chovnej suke a niekoľkých otcoch a chovnú suku.  Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. Odchovy po chovnej suke nemusia byť jednej farby.

ŠPECIÁLNA SÚŤAŽ

 • Najlepší štandardný strih – do súťaže nastupujú iba vystavovatelia, ktorí počas posudzovania dostanú od rozhodkyne nominačnú kartu. Posudzujú sa všetky štandardné strihy spoločne. Udeľuje sa prvé miesto.

TIPY NA UBYTOVANIE

Dávame do pozornosti aj plavebný poriadok kompy pre prípad, ak budete ubytovaní na druhej strane Dunaja https://kompa-vojka.sk/. POZOR! Kompa premáva iba raz za hodinu a plavba z Kyselice do Vojky trvá približne 6 minút. Areál výstaviska sa nachádza hneď vedľa zjazdu z kompy vo Vojke.


PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Od 7:30                    Príjem psov

08:50 – 09:00          Oficiálne zahájenie výstavy

09:00 – 14:00          Posudzovanie v kruhoch

14:15 – 14:30           Vyhlásenie víťazov Klubových súťaží

14:30 – 15:00           FUN súťaže

15:00 – 16:00           Záverečné súťaže