Nitrava Poodle Show 2023 (SK)

KATALÓG – PIATOK, 01.09.2023 / CATALOGUE – FRIDAY, 01.09.2023

KATALÓG – SOBOTA, 02.09.2023 / CATALOGUE – SATURDAY, 02.09.2023

KATALÓG – NEDEĽA, 03.09.2023 / CATALOGUE – SUNDAY, 03.09.2023

Katalóg so zoznamom prihlásených psov bude dostupný každý deň hodinu pre začiatkom posudzovania.


Dátum:     01. – 03.09.2023 (3 dni/3 days)

Miesto konania:      Futbalové ihrisko, Nitra-Kynek, SLOVAKIA

Tituly:     3x CAJC SR / 3x CAC SR

Rozhodcovia:      Laura Besati (Taliansko), Andrea Ernst (Nemecko), Mhairi Aikman (Anglicko)

Prvá uzávierka:      05.06.2023

Druhá uzávierka:      03.07.2023

Tretia uzávierka:     07.08.2023


Aktuálne informácie: FACEBOOK UDALOSŤ – NITRAVA POODLE SHOW 2023 (3x CAJC/3x CAC) 


ROZHODCOVIA

Piatok, 01.09.2023

 • Laura Besati (Taliansko) – začiatok posudzovania o 12:00, limit 100 prihlásených psov na piatok

Sobota, 02.09.2023

 • Mhairi Aikman (Anglicko) – toy a trpasličí
 • Andrea Ernst (Nemecko) – stredný a veľký

Nedeľa, 03.09.2023

 • Andrea Ernst (Nemecko) – toy a trpasličí
 • Mhairi Aikman (Anglicko) – stredný a veľký

www.clubdogshow.sk


UZÁVIERKY A POPLATKY

1. uzávierka 05.06.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 35 EUR Nečlen: 45 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 20 EUR Nečlen: 25 EUR
2. uzávierka 03.07.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 40 EUR Nečlen: 50 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 30 EUR Nečlen: 35 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
3. uzávierka 07.08.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 45 EUR Nečlen: 55 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov, pre uchovnenie Člen: 35 EUR Nečlen: 40 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 30 EUR Nečlen: 35 EUR

Ak ste člen SKCHP, pred prihlasovaním označte členstvo v časti Moje údaje vo svojom konte na www.clubdogshow.sk. Dodatočná zľava z poplatku nie je možná!

Zahraniční vystavovatelia môžu zaplatiť výstavný poplatok na mieste.

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu:  Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu: 43431062/0200

IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT: SUBASKBX

Banka: Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý vystavovateľ, aj návštevník je povinný predložiť veterinárny doklad o platnom očkovaní proti besnote a infekčným ochoreniam nie staršom ako 21 dní.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Vstupný list bude na clubdogshow.sk k dispozícii od 25.08.2023. Súčasťou vstupného listu je aj katalógové číslo, ktoré je potrebné si vytlačiť vopred.
 • Posudzovanie bude prebiehať vo veľkokapacitnom stane na trávnatej ploche. V piatok v jednom kruhu, v sobotu a v nedeľu v dvoch kruhoch.
 • Každý vystavený pes dostane písomný posudok. Posudky sa budú tlačiť priebežne vo výstavnej kancelárii.
 • Vo výstavnej kancelárii bude možnosť  nechať si na mieste vystaviť niektorý zo šampionátov SKCHP. Viac informácií tu: https://poodleclub.eu/klub/klubove-sampionaty/
 • Výstavné stany bude možné stavať IBA v organizátorom vyznačených sekciách na trávnatej ploche.
 • Vystavovatelia si môžu prísť postaviť stany najskôr vo štvrtok, 31.08.2023 po 18:00. Pred týmto časom nebude stavba stanov umožnená.
 • Všetky zvláštne súťaže je potrebné prihlásiť vopred prostredníctvom clubdogshow.sk. Prihlasovanie na mieste nie je možné.
 • Katalóg bude zverejnený iba ONLINE.
 • Storno prihlášky alebo zmena triedy e-mailom je možná do tretej uzávierky, t.j. do 07.08.2023.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Výstavy sa môžu zúčastniť iba psy zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť výstavné poplatky.
 • Prihlásiť psa na výstavu alebo preradiť ho do inej triedy v deň konania výstavy nie je možné.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov a úpravu časového harmonogramu.
 • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin, poplatky budú použité na krytie nevyhnutných nákladov. Organizátor bude refundovať vystavovateľom 30%.
 • Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on alebo jeho pes počas konania výstavy. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psovi.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami Výstavného poriadku SKCHP a Výstavného poriadku SKJ.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora.
 • Vystavovateľ musí nastúpiť na posudzovanie včas a byť označený správnym katalógovým číslom, v opačnom prípade stráca nárok na posúdenie.
 • Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred jej ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
 • Zakazuje sa upravovať psa látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu srsti, kože alebo ňucháča.
 • Vyväzovanie psov na šibeniciach mimo času, kedy sú psy upravované je prísne zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).
 • Protest sa môže podať iba z formálnych dôvodov a to písomne vo výstavnej kancelárii počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 100 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný.
 • Voľné pobehovanie psov v areáli výstavy je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a k zdravotným komplikáciám, ako napríklad ponechanie psa v aute počas vysokých teplôt alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z aktuálnej, aj z ďalších výstav usporiadaných Slovenským klubom chovateľov pudlov.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením a zverejnením fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke poodleclub.eu a na sociálnej sieti Facebook.

VÝSTAVNÉ TRIEDY

 • trieda mladšieho dorastu vek od kompletného očkovania (očkovanie proti besnote + 21 dní) do 6 mesiacov,
 • trieda dorastu vek od 6 do 9 mesiacov,
 • trieda mladých vek od 9 do 18 mesiacov,
 • trieda stredná vek od 15 do 24 mesiacov
 • trieda otvorená vek od 15 mesiacov,
 • trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión),
 • trieda čestná vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión), nesúťaží o BOB.
 • trieda veteránov vek od 8 rokov.
 • Trieda pre uchovnenie vek od 15 mesiacov. Je určená pre jedincov, ktorí potrebujú byť posúdení na niektorej z výstav SKCHP z dôvodu účasti na bonitácii. Nevyžaduje sa výstavná úprava v zmysle štandardu FCI, zadáva sa iba známka, bez nároku na účasť v súťažiach o ďalšie tituly zadávané na danej výstave.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

 • CAJC – čakateľstvo SK šampióna mladých – môže získať jedinec v triede mladých, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • CAC – čakateľstvo SK šampióna – môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • Reserve CAC: môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 2, ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.
 • Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP (ČŠMD): titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna dorastu SKCHP (ČŠD): titul môže získať pudel v triede dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna mladých SKCHP (ČŠM): titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna SKCHP (ČŠ): titul môže získať pudel v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna veteránov SKCHP (ČŠV): titul môže získať pudel v triede veteránov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ čestného šampióna SKCHP (ČČŠ): titul môže získať pudel v triede čestnej, ocenený známkou výborný 1,
 • Víťaz Špeciálnej výstavy mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave.
 • Víťaz Špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave.
 • Jubilejný víťaz mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. Titul je zadávaný na Jubilejnej výstave.
 • Jubilejný víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na Jubilejnej výstave.
 • Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali titul CAJC,
 • Víťaz plemena (BOB): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali CAJC, najlepší dospelí jedinci (Víťaz špeciálnej výstavy alebo Jubilejný víťaz pes a suka) a Výborný 1 z triedy veteránov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS): titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je BOB.
 • Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu (Minor Puppy BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠMD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy dorastu (Puppy BIS):o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy čestnej (Honour Class BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČČŠ, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy veteránov (Veteran BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠV, spolu všetky farby a veľkosti.+
 • Najkrajší pudel veľkostného rázu: O titul súťažia všetci Špeciálni víťazi mladých a Špeciálni víťazi, psy a suky spolu. Táto súťaž sa koná v piatok a v nedeľu.
 • Najkrajší pudel farebného rázu: O titul súťažia všetci Jubilejní víťazi mladých a Jubiljení víťazi, psy a suky spolu. Táto súťaž sa koná v sobotu.
 • BIS – BOS: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOS, spolu všetky farby a veľkosti.
 • BIS Junior: o titul súťažia držitelia titulov Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti. Udeľujú sa miesta I. – III.
 • BIS Špeciálnej výstavy: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOB. Udeľujú sa miesta I. – IV.
 • BIS Jubilejnej výstavy: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOB. Udeľujú sa miesta I. – IV.
 • Supreme BIS: o titul súťažia držitelia titulov BIS a BIS JUNIOR zo všetkých troch dní. Udeľuje sa prvé miesto.

Poznámka: V záverečných súťažiach sa udeľujú sa miesta I. – III. pri minimálnom počte 4 účastníkov záverečných súťaží. V opačnom prípade sa udeľuje iba prvé miesto.


ZVLÁŠTNE SÚŤAŽE

 • Dieťa a pes: deti do 9 rokov – posudzuje sa kontakt dieťaťa a psa, predvedenie psa.
 • Junior handling (2 kategórie: od 9 – 13 rokov a od 14 do 17 rokov) – súťažiť sa môže aj s pudlom, ktorý nebol na výstave posúdený.
 • Najkrajší pár psov: do súťaže sa prihlasuje pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, ktorá musí byť uvedená v preukaze pôvodu. Posudzuje sa kvalita a hlavne pohlavný výraz jedincov.
 • Najlepšia chovateľská skupina: do súťaže sa môže prihlásiť chovateľ, ktorý predvedie minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti pochádzajúcich z vlastného chovu, z rôznych spojení (minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Jedince nemusia byť vo vlastníctve chovateľa.
 • Najlepšie odchovy po krycom psovi: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ krycieho psa, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po krycom psovi a krycieho psa.  Odchovy po krycom psovi nemusia byť jednej farby. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov.
 • Najlepšie odchovy po chovnej suke: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ chovnej suky, ktorý predvedie minimálne 2 jedincov po svojej chovnej suke a niekoľkých otcoch a chovnú suku.  Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. Odchovy po chovnej suke nemusia byť jednej farby.

VOĽNÉ SÚŤAŽE

Do týchto súťaží môžu nastúpiť všetci prihlásení vystavovatelia zdarma, bez ohľadu na získanú známku alebo titul. Udeľuje sa prvé miesto.

 • Najkrajšia hlava a výraz (sobota)
 • Najlepší pohyb (nedeľa)
 • Najlepší štandardný strih (piatok)
  • kontinentálny
  • baby
  • moderný
  • škandinávsky (teriér)
  • anglický sedlový

FUN SÚŤAŽE

Prihlasovanie je možné v Registračnom stane v čase od 09:00 do 12:00 a je zdarma. Súťaže budú prebiehať v hlavnom kruhu v nasledovnom poradí:

 • Hovienková tombola (losovanie) – za každé pozbierané hovienko odhodené do vyhradeného a označeného koša dostanete tombolový lístok.
 • Najkrajší kostým psa (udeľované iba 1. miesto) – oblečte svojho psa do originálneho kostýmu.
 • Najväčší talent (udeľované iba 1. miesto) – majiteľ musí so svojim pudlom predviesť rôzne povely/triky, prípadne celú choreografiu v časovom limite 2 minúty. Odmeňovať psa počas predvádzania je povolené.
 • Najrýchlejšie privolanie (udeľované iba 1. miesto) – pudel musí na privolanie majiteľa pribehnúť čo najrýchlejšie cez dráhu s porozhadzovanými “nástrahami”. Vyhráva najrýchlejšie privolaný pudel. Privolávať psa je možné akýmkoľvek spôsobom, majiteľ však musí zostať na stanovenom mieste. Psa pred odštartovaním drží pomocník/dobrovoľník.

TIPY NA UBYTOVANIE


PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

PIATOK, 01.09.2023

od 11:00           Príjem psov

11:45 – 12:00   Oficiálne otvorenie výstavy

12:00 – 16:30  Posudzovanie v kruhu

17:30 – 18:30  Záverečné súťaže

 

SOBOTA, 02.09.2023

od 09:00           Príjem psov

09:45 – 10:00   Oficiálne otvorenie výstavy

10:00 – 13:00   Posudzovanie v kruhoch

14:00 – 15:00    FUN súťaže

15:00 – 16:00    Záverečné súťaže

 

NEDEĽA, 03.09.2023

od 09:00           Príjem psov

09:45 – 10:00   Oficiálne otvorenie výstavy

10:00 – 13:00   Posudzovanie v kruhoch

14:00 – 15:00   Záverečné súťaže