Import/export psa

IMPORT – DOVOZ PSA ZO ZAHRANIČIA

V prípade, ak kupujete psa v zahraničí a doveziete ho na Slovensko, mali by ste ho dať zapísať do Plemennej knihy ÚKK. Je preto dôležité vopred komunikovať s chovateľom, od ktorého šteňa kupujete, aby Vám nechal vystaviť exportný preukaz pôvodu psa (export pedigree), ktorý budete potrebovať pre jeho registráciu v našej krajine.

Upozorňujeme, že v čase odberu šteňaťa chovateľ ešte nemusí mať k dispozícii preukaz pôvodu. Na vystavenie týchto dokumentov sa zvyčajne čaká niekoľko týždňov, až mesiacov. Chovateľ by Vám ich mal poslať dodatočne poštou hneď, ako ich sám obdrží.

Majiteľ psa dovezeného (importovaného) zo zahraničia musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii psa do Plemennej knihy ÚKK nasledujúce dokumenty:

  • Originál exportného preukazu pôvodu psa vystaveného zahraničnou plemennou knihou, kde je ako majiteľ zapísaná osoba, žiadajúca o zápis importu – dovezeného psa (Pred odoslaním odporúčame zhotoviť a zaarchivovať fotokópiu kompletného preukazu pôvodu).
  • Potvrdenie o kontrole totožnosti psa (stiahnuť) vydané poradcom chovu SKCHP, prípadne veterinárnym lekárom na území Slovenska, nie v zahraničí. Kontroluje sa číslo mikročipu, prípadne tetovacie číslo dovezeného psa, ktoré musí korešpondovať s údajmi uvedenými v exportnom preukaze o pôvode. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha ÚKK registrovať dovezeného psa.

 

UPOZORNENIE

V prípade, ak pes v čase dovozu na Slovensko nie je čipovaný, ani tetovaný, majiteľ musí k registrácii priložiť aj DNA testy dovezeného psa, zhotovené na vlastné náklady, pre hodnoverné preukázanie jeho pôvodu.

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene) na adresu: Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Preukazy pôvodu s prideleným číslom zápisu SPKP vám budú z ÚKK zaslané na dobierku, nie je nutné platiť vopred.

Ak Vám už ÚKK pridelila číslo SPKP, oznámte nám to, prosím, e-mailom na hlavnyporadca@poodleclub.eu

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa – tlačivo na stiahnutie (WORD)


EXPORT – VÝVOZ PSA DO ZAHRANIČIA

V prípade, ak predávate šteňa alebo dospelého psa do zahraničia, musíte požiadať ÚKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu psa pre nového majiteľa. Je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

  • Originál preukazu pôvodu psa so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa/posledného majiteľa na zadnej strane preukazu pôvodu. Chovateľ môže požiadať o vystavenie exportného preukazu pôvodu súčasne s prihláškou k zápisu šteniat – v takomto prípade nie je podmienkou zaslanie preukazu pôvodu.
  • Vyplnené a podpísané tlačivo (stiahnuť) –  Ak chovateľ žiada o vystavenie exportného preukazu pôvodu súčasne s prihláškou k zápisu šteniat, v tlačive nevypĺňa plemennú knihu a číslo zápisu.

 

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene) na adresu:

Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Exportné preukazy pôvodu Vám budú z ÚKK zaslané na dobierku, nie je nutné platiť vopred.

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa – tlačivo na stiahnutie (WORD)